logo Ekocentrum Podhoubí

Anotace kurzů

Milí učitelé Mateřských škol

Ve školním roce 2014/2015  jsme pro vás připravili a realizovali kurz polytechnické výuky a to zcela zdarma, včetně proplacení cestovného a hned ve pěti krajích České Republiky  (Plzeňský, Ústecký, Pardubický a Olomoucký a Středočeský) .
Kurzy byly akreditovány MŠMT a každý řádný účastník obdržel certifikát o absolvování kurzu.

Jak probíhaly kurzy se můžete podívat zde:

1. Kompletní cyklus seminářů – 8 dní, 64 hodin výuky, certifikát+ balíček výukových pomůcek k polytechnické výuce P1040213v hodnotě 2500 Kč.
* kurz je zaměřen velmi prakticky, kromě teorie si vše vyzkoušíme a nezanedbáme ani metody jak nové poznatky předávat dětem, jak motivovat a úspěšně vtáhnout děti do děje.
* kurz je poskládán do jednotného celku a provede Vás:
polytechnickou výukou , pedagogickým konstruktivismem, tvorbou tématického celku, kritickým myšlení a čtením s nečtenáři , rozvojem předmatematických představ, projektovou výukou v MŠ, badatelskou výukou s pokusy a objevy, pracovními činnostmi s konstruováním a modelováním, základy řemesel, příklady dobré praxe.
* ze závěrečných prací absolventů vznikne metodický materiál pro učitele MŠ, kteří obdrží všichni účastníci.

 

 

2. Krátkodobé kurzy – 1 den, 8 hodin výuky, certifikát.
dílna* na výběr z pěti témat: kritické myšlení, předmatematické představy, tvorba tématického celku, badatelská výuka, řemesla – pracovní činnosti.
* kurz je zaměřen velmi prakticky, kromě teorie si vše vyzkoušíme a nezanedbáme ani metody jak nové poznatky předávat dětem, jak motivovat a úspěšně vtáhnout děti do děje.
* zapsat se můžete na jeden nebo i více jednodenních kurzů.
* pokud se Vám líbí více kurzů, doporučujeme si zapsat kompletní cyklus seminářů (64hodin), kde bude všem tématům věnována značná pozornost a témata budou logicky propojeny s dalšími metodami polytechnické výuky.

 

Z prací účastníků a našich lektorů vznikla příručka pro výuku polytechnické výchovy v MŠ, kterou si můžete na našich stránkách stáhnout i pro Vaši školku. Tištěnou verzi metodiky obdrželi všechny MŠ aktivně zapojené v programu, elektonická verze byla rozeslána emailem na všechny MŠ v ČR.

 Polytechnika v(e vaší) Mateřské školce příručka plná praxe. Malá verze metodiky vzniklé během kurzů, vhodná ke stažení :)

Ještě více inspirace můžete načerpat na stránce vzniklé z materiálů kurzu, odkazů od lektorů i ostatních učitelů… INSPIRACE

Kompletní anotace k jednotlivým tématům kurzu:

 1. den

chleb.lhota.plzenTvorba tematického celkucas

 

Dílna je věnována tvorbě tematických celků. Budeme se zabývat teoretickou i praktickou částí přípravy tématického celku .

V praktické části účastníci prožijí tematický celek postavený na principech pedagogického konstruktivismu. V teoretické části si tento celek rozeberou – odvodí principy pedagogického konstruktivismu, odvodí 3fázový model učení.

V minilekci od lektora zjistí náležitosti jednotlivých fází a její rizika.

 

 2. den

kolb.cyklus.plJak polytechnika rozvíjí žáka i učitele

Jak připravit výuku pro každého žáka? Ve třídě je mnoho dětí, mnoho očekávání, různých potřeb a otázek. Jak naplňovat aktivity, aby byly přínosné a rozvíjející pro všechny ve Vaší třídě. Ukážeme si různé modely plánování. Vyzkoušíme si různé způsoby zadávání úkolů, kladení otázek, formulací hodnocení. Jak zaměřit pozornost dětí v terénu. Vše na konkrétních aktivitách, které rozvíjí myšlení dětí i dospělých

 

 

3. den + 4. den

krit.mysl.usmev.3.plČteme s nečtenáři a učíme je kriticky mysletcas

Na semináři účastníci získají základní znalosti o metodách aktivního učení, které rozvíjí kritické myšlení a čtenářskou gramotnost. Během semináře lektorky nabídnou modelové lekce zaměřené na rozvoj naslouchání a porozumění textu. Při těchto lekcích je důraz kladen na to, aby se v aktivitách propojila verbální a smyslová složka (hmat, čich, sluch, zrak).

 

 

5. den

rozbor.textu.plRozvíjení předmatematických představcas

Seminář nabídne nezbytný teoretický základ pro úspěšné rozvíjení základů matematického a logického myšlení předškolních dětí. Zároveň účastníci získají nový pohled na každodenní činnosti v mateřské škole z pohledu rozvoje předmatematických dovedností.

 

 

 

6. den

tovarna.2.plBadatelská výuka – pokusy a objevycas

Koncept badatelské výuky je založen na aktivním a poměrně samostatném objevování světa žákem (dítětem). Je zakotven zejména v oblasti výuky přírodovědných a technických předmětů a postupně proniká i do mateřských škol.

Jak vytvářet vhodné výukové situace dětem v mateřské škole, aby mohly samostatně objevovat svět? Jak učit děti pokládat si ty správné otázky? Seminář nabídne odpovědi prostřednictvím praktických ukázek.

 

 

7. den

řemesla.plZáklady řemesel, konstruování a modelovánícas

Opět se zaměříme na praktické činnosti a účastníci si odnesou mnoho nápadů z oblasti realizace praktických, pro děti smysluplných pracovních činností v mateřské školce. Vyzkoušíme si také práci s různými materiály. Seminář je zaměřen zejména na rozvoj prostorové představivosti dětí.

 

 

 

 

8. den

zv.3.plZávěrečné setkání, odevzdání závěrečných prací

Na závěr celého kurzu si představíme některé příklady dobré praxe a realizace projektů na téma Polytechnická výuka v Mš.
Poslední den Vám bude vydán certifikát o úspěšném absolvování kurzu.
A pro úspěšné pokračování s výukou polytechnického vzdělávání Vás obdarujeme balíčkem pomůcek pro rozjezd polytechnické výchovy ve vaší školce a balíčkem krásných a nápomocných knih, metodik a návodů.
To vše v hodnotě 2500 Kč.

 

 

logo_link

 CZ.00.1.07/1.3.00/48.0043