logo Ekocentrum Podhoubí

Program Začít spolu

Pracujeme s prvky programu Začít spolu

Program Začít spolu (Step by Step) vychází z osobnostně rozvíjejícího modelu a je inspirován dílem C. Rogerse, představitele humanistické psychologie. Dítěti v procesu výchovy poskytuje učitel podpůrnou atmosféru založenou na porozumění, bezpodmínečném přijetí, uznání a empatickém naslouchání. Při tvorbě programu učitel vychází z poznatku, že při hře se dítě nejlépe a nejefektivněji učí.

Prostor třídy je uspořádán do center aktivit, což jsou pracovní koutky, které umožňují hru a tvůrčí práci jednotlivcům i skupině dětí. Děti se učí tím, že si hrají a pracují s různými materiály, které jsou k dispozici v každém z center. Učí se také navzájem od sebe, nápodobou a pozorováním, řeší problémy, komunikují. Jsou vedeny k samostatnosti a ke spolupráci. Centra aktivit mohou být: domácnost, ateliér, dílna, knihy a písmena, dramatika, pokusy a objevy, kostky, manipulační a stolní hry, voda – písek, hudba, školní zahrada

Ukázka, jak je možné pracovat v Centrech aktivit

Denní program s využití center aktivit a cíle  Integrovaný blok Podzimní čarování

Předškoláci Ukázka práce s předškoláky -předmatematické představy