logo Ekocentrum Podhoubí

Nabídka výukových programů na rok 2018/2019

Aktuální nabídku výukových programů si můžete STÁHNOUT VE FORMÁTU PDF nebo prohlédnout online:

Programy pro MŠ od 4 let
Programy pro 1. a 2. třídu ZŠ
Programy pro 3. až 5. třídu ZŠ
Programy pro 2. stupeň ZŠ
Programy pro SŠ

Máte nejasnosti nebo otázky? Vše vám pomůže ochotně vyřešit naše koordinátorka výukových programů

Jana Knappová
Tel: 776 356 959
Email: programy@podhoubi.cz

 

MŠ od 4 let

 

Divoké býlí šárecké víly

Není na světě bylina, aby na něco nebyla.

Pohádková víla provede děti částí rezervace Divoká Šárka a seznámí je s místními bylinami a dřevinami. Děti se naučí rozeznat několik druhů léčivých rostlin, dozví se, které jejich části se sbírají a k čemu se dají využít. Na závěr si děti uvaří a ochutnají bylinkový čaj podle vlastního výběru.

Cíle:
• Děti pochopí rozdíl mezi stromem, keřem a bylinou a zmíní alespoň jednoho zástupce.
• Děti si uvědomí souvislost mezi léčivými a jedovatými rostlinami.
• Děti vyjmenují 3 léčivé rostliny a vysvětlí, k čemu se používají.
• Děti si uvaří bylinkový čaj.

RVP PV: Dítě a svět, Dítě a jeho tělo

50 Kč, 135 min
terénní program, Praha 6 – přírodní rezervace Divoká Šárka, sraz na konečné tramvaje Divoká Šárka

Jak roste chleba

Od zoraného pole až k voňavému bochníku.

Program děti zavede do světa zemědělců, mlynářů a pekařů. Vžijí se do role pekařských učňů a samy si smísí těsto, prohnětou ho, vytvarují a upečou z něj chlebové bochánky. Zatímco těsto kyne, kuřátko ze známé básničky zavede děti mezi obilniny a ukáže jim, jak vypadají obilné klasy. Během pečení si zase pomocí dramatizace vyzkoušejí proces pěstování obilí a jeho mletí na mouku. Zjistí tak, že upéct chleba dá spoustu práce.
Pro realizaci tohoto programu je třeba zajistit kuchyňku s odpovídajícím vybavením a funkční troubou.

Cíle:
• Děti rozeznají obilí od jiných plodin.
• Děti popíší proces výroby chleba od okamžiku zasetí obilí po upečení.
• Děti samy upečou chleba.

RVP PV: Dítě a svět, Dítě a společnost, Dítě a ten druhý, Dítě a jeho tělo

55 Kč, 135 min nebo 50 Kč, 90 min

mobilní program

Malíři bez štětce

Co takhle vytvořit si vlastní galerii v přírodě?

Děti se podívají očima umělce na přírodní materiály, tvary a barvy. Vyzkouší si například malbu netradičními pomůckami či tvorbu většího objektu z přírodnin (tzv. land art). Prožitková forma programu umožní dětem zapojit své smysly a lépe vnímat prostředí, ve kterém žijí.

Cíle:
• Děti vnímají a popíší odlišné vlastnosti různých přírodnin.
• Děti tvoří z nestrukturovaných přírodních materiálů podle vlastní fantazie nebo předlohy.

RVP PV: Dítě a svět

35 Kč, 60 min

terénní program, mobilní program

Na motýlích křídlech

Koho můžeme potkat na zahradě školky?

Housenka a motýl seznámí děti se svým vývojovým cyklem a s tím, čím se v různých fázích živí.  Prostřednictvím hry děti pochopí význam ochranného zbarvení. Poté s využitím entomologických pomůcek nachytají a pozorují hmyz na zahradě školky. V tematické dílně děti ztvární životní cyklus motýla lepením z těstovin.

Cíle:
• Děti popíší, jak se motýli vyvíjejí a čím se jednotlivá stadia živí.
• Děti loví nebo pozorují živý hmyz ve známém prostředí (zahrada školky nebo blízký park).

RVP PV: Dítě a svět

35 Kč, 60 min nebo s tematickou dílnou 45 Kč, 90 min

terénní program, mobilní program, program s dílnou

 

S kosími bratry za zvířátky

I město má své divoké obyvatele.

Kosí bratři Josef a Václav seznámí děti s několika svými kamarády – zvířaty volně žijícími ve městě. Děti prostřednictvím her zjistí, jak tato zvířata žijí, čím se živí a s jakými problémy se setkávají. Společně s kosími bratry se pak děti pokusí najít způsoby, jak volně žijícím zvířatům ve městě pomáhat. V dílně si děti vytvoří figurky zvířat.

Cíle:
• Děti vyjmenují alespoň 3 různá zvířata volně žijící ve městě.
• Děti popíší základní potřeby živočichů.
• Děti navrhnou, jak by samy mohly zvířatům ve městě pomoci.

RVP PV: Dítě a svět

35 Kč, 60 min nebo s tematickou dílnou 45 Kč, 90 min

mobilní program, program s dílnou

Šetřeme vodou

Voda je základ života, každá ušetřená kapka se počítá.

Celým programem provází postavička Kapky. Děti si nejprve uvědomí, jak je voda důležitá a k čemu všemu ji lidé, zvířata i rostliny potřebují. Jednoduchým pokusem zjistí, že vyčistit špinavou vodu je náročné, a proto bychom s vodou měli šetřit. Samy si názorně vyzkouší, při kterých činnostech vodou plýtvají a co mohou dělat pro její úsporu každý den.

Cíle:
• Děti si uvědomí, že voda je nutností pro vše živé.
• Děti popíší, kde se voda čistí a proč.
• Děti uvedou alespoň tři příklady, jak mohou vodou šetřit.

RVP PV: Dítě a svět, Dítě a společnost, Dítě a ten druhý

35 Kč, 60 min

mobilní program

 

Zimní hrátky se zvířátky

Co dělají divoká zvířata, když děti bruslí nebo sáňkují?

Tři různá zvířátka jsou překvapena příchodem zimy a nedostatkem potravy. Naštěstí přichází na pomoc paní Zima, která všem ráda poradí a pomůže. Děti se tak hravou formou dozvědí, co to znamená, když někdo odlétá do teplých krajin.  Zjistí, co je to zimní spánek a jak můžeme zvířatům přilepšit do krmítka nebo krmelce. V tematické dílně děti vyrobí závěsné krmítko ze semínek.

Cíle:
• Děti vysvětlí, jak různé druhy zvířat tráví zimu.
• Děti popíší, jak mohou zvířatům v zimě pomoci.

RVP PV: Dítě a svět

35 Kč, 60 min nebo s tematickou dílnou 45 Kč, 90 min

mobilní program, program s dílnou

Život stromu

Jak se stromy rodí, žijí a umírají?

Program probíhá na zahradě školky nebo v blízkém parku či lese. Prožitkovou formou se děti dozvědí, z jakých částí se strom skládá a vytvoří si také svůj obrázek stromu z přírodnin. V rámci dramatizace si prožijí růst a vývoj stromu po celý jeho život. Seznámí se také se zvířátky, která strom na jeho životní pouti provázejí.

Cíle:
• Děti popíší hlavní životní fáze stromu – od semínka až do jeho skonu.
• Děti vnímají rozdíly v životě stromu v jednotlivých ročních obdobích.
• Děti si uvědomí význam stromů pro drobné živočichy.

RVP PV: Dítě a svět

35 Kč, 60 min

terénní program, mobilní program


1. – 2. třída ZŠ

 

Divoké býlí šárecké víly

Není na světě bylina, aby na něco nebyla.

Spolu s pohádkovou vílou se žáci projdou částí přírodní rezervace Divoká Šárka a poznají místní byliny a dřeviny. Naučí se rozeznat několik druhů léčivých rostlin, dozví se, které jejich části se sbírají a jak se dají využít. Na závěr si žáci uvaří a ochutnají bylinkový čaj podle vlastního výběru.

Cíle:
• Žáci vysvětlí rozdíl mezi stromem, keřem a bylinou a zmíní alespoň jednoho zástupce.
• Žáci popíší souvislost mezi léčivými a jedovatými rostlinami.
• Žáci vyjmenují 3 léčivé rostliny a vysvětlí, k čemu se používají.
• Žáci si uvaří bylinkový čaj.

RVP ZV: Člověk a jeho svět (Místo, kde žijeme, Rozmanitost přírody, Lidé a čas, Člověk a jeho zdraví)

50 Kč, 3 VH

Terénní program, Praha 6 – přírodní rezervace Divoká Šárka, sraz: konečná tramvaje Divoká Šárka

 

Jak roste chleba

Od zoraného pole až po voňavý bochník.

Program žáky zavede do světa obilovin a výrobků z nich. Naučí se rozlišovat druhy obilnin, seznámí se s procesem výroby pečiva od setí obilí po samotné upečení chleba v současnosti i v historii. Uvědomí si souvislosti mezi výchozí surovinou a konečným produktem. Součástí programu je dílna, kde si pečení chleba vyzkouší.
Pro realizaci tohoto programu je třeba zajistit kuchyňku s odpovídajícím vybavením a funkční troubou.

Cíle:
• Žáci rozeznají nejméně 4 druhy obilí.
• Žáci popíší proces výroby chleba od zasetí obilí po upečení.
• Žáci si sami upečou chleba.

RVP ZV: Člověk a jeho svět (Místo, kde žijeme, Rozmanitost přírody, Lidé a čas), Člověk a svět práce (Práce s drobným materiálem, Příprava pokrmů)

60 Kč, 4 VH

mobilní program

Jak roste sad

Přijďte si do třešňovky nejen natrhat třešně!

Žáci zblízka uvidí celý životní cyklus stromu (v sadu jsou jak vysázené mladé třešně, tak dospělé třešně i staré uschlé stromy ponechané kvůli hmyzu). Na programu s žáky zodpovíme otázky, k čemu jsou důležité staré stromy, a odhalíme, kdo v nich žije. Proč člověk sad vysadil? Co se stane se sadem, o který se nikdo nestará?

Cíle:
• Žáci popíší vývoj sadu a vliv člověka na jeho proměny.
• Žáci popíší rozdíly v jednotlivých etapách vývoje sadu.
• Žáci vysvětlí, proč jsou důležité staré a mrtvé stromy.

RVP ZV: Člověk a jeho svět (Rozmanitost přírody)

30 Kč, 2 VH

Terénní program, Praha 4 – Branická třešňovka, mezi ulicemi Ve Studeném a Věkova

 

Malíři bez štětce

Co takhle vytvořit si vlastní galerii v přírodě?

Žáci se podívají očima umělce na přírodní materiály, tvary a barvy. Naučí se všímat si malých detailů i vnímat krajinu jako celek. Vyzkouší si například tvorbu portrétu či většího objektu z přírodnin (tzv. land art). Prožitková forma programu umožní žákům zapojit své smysly a lépe vnímat prostředí, ve kterém žijí.

Cíle:
• Žáci vnímají a popíší odlišné vlastnosti různých přírodnin.
• Žáci tvoří z nestrukturovaných přírodních materiálů podle vlastní fantazie nebo předlohy.

RVP ZV: Člověk a jeho svět (Místo, kde žijeme, Rozmanitost přírody), Člověk a svět práce (Práce s drobným materiálem), Výtvarná výchova

50 Kč, 3VH

terénní program, mobilní program

 

Návštěva tajemné říše Země

Vydejte se s námi na dobrodružnou výpravu!

Po vstupu do tajemné říše se žáci promění v bytosti velké jako palec a prohlédnou si Zemi a její obyvatele z této nové perspektivy. Těžištěm programu je lovení a pozorování drobných živočichů, zejména hmyzu. Žáci také intenzivně zapojí své smysly a fantazii při doplňkových aktivitách, jako suvenýr si vytvoří si vlastní koktejl vůní nebo barevný náramek.

Cíle:
• Žáci prozkoumají povrch půdy všemi smysly.
• Žáci si uvědomí, že půda je plná života.
• Žáci si všímají detailů a zajímavých vlastností zdánlivě obyčejných přírodnin

RVP ZV: Člověk a jeho svět (Rozmanitost přírody)

40 Kč, 2 VH

terénní program, mobilní program

 

S kosími bratry za zvířátky

Kdo obývá městskou divočinu?

Populární postavičky kosích bratrů Josefa a Václava žáky seznámí se způsobem života některých volně žijících zvířat ve městě a s úskalími, která musí tito živočichové denně překonávat. Žáci si rozšíří znalosti o životních potřebách zvířat a pochopí, co je do měst přivádí. Společně se pak pokusí vymyslet způsoby, jak volně žijícím zvířatům ve městě pomoci.

Cíle:
• Žáci vyjmenují alespoň 4 různá zvířata volně žijící ve městě.
• Žáci popíší základní potřeby živočichů.
• Žáci navrhnou, jak by mohli zvířatům v různých situacích pomoci.

RVP ZV: Člověk a jeho svět (Místo, kde žijeme, Rozmanitost přírody)

50 Kč, 3 VH

mobilní program

Šetřeme vodou

Voda je základ života, každá ušetřená kapka se počítá.

Žáci si nejprve uvědomí, k čemu všemu vodu potřebujeme a používáme a proč je důležitá. Odpoví si na otázku, odkud se bere voda v kohoutcích, a dozví se, jak funguje čistírna odpadních vod. Zjistí také, že znovu vodu vyčistit je náročné, a proto bychom s ní měli šetřit. Žáci pak navrhnou, jak by oni sami mohli snížit svou spotřebu vody.

Cíle:
• Žáci popíší, jak funguje čistírna odpadních vod.
• Žáci uvedou alespoň dva příklady, jak mohou vodou šetřit.

RVP ZV: Člověk a jeho svět (Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás)

40 Kč, 2 VH

mobilní program

Zimní hrátky se zvířátky

Kdo cestuje za teplem a kdo si radši někam zaleze?

Žáci si nejprve uvědomí, že různí živočichové se musí na zimu různě připravit. Dozvědí se, která zvířata spí zimním spánkem a jak zimní spánek vlastně vypadá. Zjistí, kde leží „teplé krajiny“ a kteří naši ptáci do nich odlétají. Na závěr si vyzkouší, jak mohou pomoci zvířatům, která u nás přes zimu zůstávají. V tematické dílně si žáci vyrobí pro ptáky závěsné krmítko ze semen.

Cíle:
• Žáci vysvětlí, jak různé druhy zvířat tráví zimu.
• Žáci popíší, jak můžeme zvířatům v zimě pomoci.

RVP ZV: Člověk a jeho svět (Rozmanitost přírody)

40 Kč, 2 VH nebo s tematickou dílnou 50 Kč, 120 min

mobilní program, program s dílnou

 

Život stromu

Jak se stromy rodí, žijí a umírají?

Program probíhá na zahradě školy či v blízkém parku. Žáci si zopakují, z kterých částí se strom skládá. Prozkoumají stromy svými smysly a pomocí dramatizace prožijí celý jejich životní cyklus. Dozví se, kteří živočichové jsou se stromy v blízkém vztahu. Zopakují si, jak se stromy mění během ročních období, přičemž je kladen důraz na rozdíly mezi listnatými a jehličnatými stromy. Program je veden zejména prožitkovou formou.

Cíle:
• Žáci popíší hlavní životní fáze stromu – od semínka až do jeho skonu.
• Žáci popíší rozdíly v životě stromu v jednotlivých ročních obdobích.
• Žáci vysvětlí, podle čeho lze odhadnout stáří stromu.
• Žáci si uvědomí význam stromů pro drobné živočichy

RVP ZV: Člověk a jeho svět (Rozmanitost přírody)

40 Kč, 2 VH

terénní program, mobilní program

 


3. – 5. třída ZŠ

Bylinky naší babičky

Není na světě bylina, aby na něco nebyla.

Žáci se během programu naučí rozeznat běžné léčivé rostliny od neléčivých a jedovatých. Dozví se zároveň, jak jich můžeme využít a která bylinka léčí kterou chorobu. Na závěr sami okusí, jak chutná pravý bylinkový čaj a natrhají si vlastní léčivou čajovou směs. Celým programem je provede příběh jejich vrstevníků.

Cíle:
• Žáci rozeznají a určí alespoň čtyři různé léčivé rostliny.
• Žáci doporučí konkrétní léčivé byliny alespoň na dva druhy onemocnění.

RVP ZV: Člověk a jeho svět (Rozmanitost přírody, Člověk a zdraví)

50 Kč, 3 VH

terénní program, Praha 5 – Prokopské údolí/Praha 6 – Divoká Šárka, sraz: konečná autobusu Klukovice/konečná tram Divoká Šárka

Elektřina – dobrý sluha, ale zlý pán

Kolik stojí cesta elektřiny do naší zásuvky?

Program je zaměřen na problematiku spotřeby elektrické energie v domácnostech. Žáci si vyzkouší vyrobit jednoduchou baterii. Seznámí se s procesem vzniku elektřiny a dají si do souvislosti využívání elektrické energie a související dopady na přírodu. Vyzkouší si, jaké by to bylo, kdyby místo rodičů hospodařili (s elektřinou) doma oni. Na závěr se zamyslí, jak by sami mohli elektřinou šetřit.

Cíle:
• Žáci si vyrobí jednoduchý galvanický článek – baterii.
• Žáci zjednodušeně popíší, jak a kde vzniká elektrická energie.
• Žáci porovnají svou spotřebu energie s jinými domácnostmi.
• Žáci navrhnou, jak by mohli za spotřebu elektřiny ušetřit.

RVP ZV: Člověk a jeho svět (Místo, kde žijeme, Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví)

50 Kč, 3 VH

mobilní program

 

Hmyz pod lupou

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o hmyzu (ale báli jste se zeptat).

Program se odehrává jak ve škole, tak v okolí školy (případně celý venku). Žáci pracují metodou badatelské práce, kdy si sami položí výzkumné otázky a pokusí se na ně najít odpovědi. Součástí vlastního bádání je lov drobných živočichů žijících v trávě a v půdě. Hravou formou žáci také zjistí, proč jsou tito tvorové důležití a jaká je jejich role v přírodě.

Cíle:
• Žáci si nachytají a určí bezobratlé živočichy.
• Žáci navrhnou, naplánují, zrealizují a vyhodnotí svůj experiment.
• Žáci pochopí význam hmyzu v přírodě.

RVP ZV: Člověk a jeho svět (Rozmanitost přírody)

60 Kč, 4 VH

terénní program, mobilní program

 

Jak roste chleba

Od zoraného pole až po voňavý bochník.

Program žáky zavede do světa obilovin a výrobků z nich. Naučí se rozlišovat druhy obilnin, seznámí se s procesem výroby pečiva od setí obilí po samotné upečení chleba a porovnají tento proces v minulosti a současnosti. Uvědomí si souvislosti mezi výchozí surovinou a konečným produktem. Součástí programu je dílna, kde si pečení chleba vyzkouší.

Pro realizaci tohoto programu je třeba zajistit kuchyňku s odpovídajícím vybavením a funkční troubou.

Cíle:
• Žáci rozeznají nejméně 4 druhy obilí a vyjmenují také jejich rozlišovací znaky.
• Žáci popíší proces výroby chleba od zasetí obilí po upečení.
• Žáci sami upečou chleba.

RVP ZV: Člověk a jeho svět (Místo, kde žijeme, Rozmanitost přírody, Lidé a čas), Člověk a svět práce (Práce s drobným materiálem, Příprava pokrmů)

60 Kč, 4 VH

mobilní program

 

Jak roste sad

Přijďte si do třešňovky nejen natrhat třešně!

Žáci zblízka uvidí celý životní cyklus stromu (v sadu jsou jak vysázené mladé třešně, tak dospělé třešně i staré uschlé stromy ponechané kvůli hmyzu). Na programu s žáky zodpovíme otázky, k čemu jsou důležité staré stromy, a odhalíme, kdo v nich žije. Proč člověk sad vysadil? Co se stane se sadem, o který se nikdo nestará?

Cíle:
• Žáci popíší vývoj sadu a vliv člověka na jeho proměny.
• Žáci popíší rozdíly v jednotlivých etapách vývoje sadu.
• Žáci vysvětlí, proč jsou důležité staré a mrtvé stromy.

RVP ZV: Člověk a jeho svět (Rozmanitost přírody)

30 Kč, 2 VH

terénní program

Praha 6 – Branická třešňovka, mezi ulicemi Ve Studeném a Věkova

 

Malíři bez štětce

Co takhle vytvořit si vlastní galerii v přírodě?

Žáci se podívají očima umělce na přírodní materiály, tvary a barvy. Naučí se všímat si malých detailů i vnímat krajinu jako celek. Vyzkouší si například tvorbu portrétu či většího objektu z přírodnin (tzv. land art). Prožitková forma programu umožní žákům zapojit své smysly a lépe vnímat prostředí, ve kterém žijí. Tvorba pomáhá u žáků rozvíjet fantazii a zároveň propojuje v terénu ekologické cítění a výtvarné umění.

Cíle:
• Žáci na základě vlastních smyslů popíší různé přírodní prvky.
• Žáci intenzivně vnímají své přírodní okolí.
• Žáci tvoří podle své fantazie z nestrukturovaných materiálů.

RVP ZV: Člověk a jeho svět (Místo, kde žijeme, Rozmanitost přírody), Člověk a svět práce (Práce s drobným materiálem), Výtvarná výchova

50 Kč, 3 VH

terénní program, mobilní program

 

Náš vztah ke stromům

Co se všechno můžeme dozvědět o jednom stromu?

Žáci se na začátku zamyslí nad tím, k čemu všemu mohou být stromy lidem užitečné a seznámí se s nimi svými smysly. Ve skupině si vyberou jeden konkrétní strom, který budou zkoumat z různých úhlů pohledu. Vymyslí mu jméno, změří si ho, spočítají jeho výšku, zjistí, k jakému patří druhu, jestli ho obývají nějací živočichové, nakreslí si celý strom i jeho listy a napíší o něm příběh nebo báseň. Vytvoří si tak knihu svého stromu.

Cíle:
• Žáci vyjádří svůj vztah ke stromům.
• Žáci prozkoumají strom svými smysly.
• Žáci vytvoří knížku o svém stromu.

RVP ZV: Člověk a jeho svět (Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Rozmanitost přírody), Výtvarná výchova

50 Kč, 3 VH

mobilní program, terénní program

Volně žijící zvířata ve městě

Jaká zvířata můžeme ve městě potkat a co je tam láká?

Žáci se během programu seznámí s živočichy, se kterými se mohou setkat ve městě. Zjistí, jak vypadá přirozené prostředí těchto druhů a jakou náhradu nalézají v civilizaci. Dozvědí se, co zvířata do měst přivádí a jakým způsobem jim mohou sami zlepšit životní podmínky. Nakonec si ujasní, jak se zachovat například při nalezení opuštěného mláděte nebo zraněného zvířete.

Cíle:
• Žáci vysvětlí, proč se živočichové stěhují do měst.
• Žáci popíší, jak se zachovají při setkání s volně žijícími zvířaty.
• Žáci navrhnou opatření, jak pomoci městským živočichům.

RVP ZV: Člověk a jeho svět (Místo, kde žijeme, Rozmanitost přírody)

50 Kč, 3 VH

mobilní program

 2. stupeň ZŠ

Cena palmového oleje

Je palmový olej opravdové zlo nebo jen mediální bublina?

Žáci se v programu seznámí s palmovým olejem, jeho vlastnostmi a prozkoumají, jaký vliv má pěstování palmy olejné na tropické deštné lesy a místní obyvatele. To si vyzkouší v simulační hře. Průzkumem obalů zjistí, ve kterých výrobcích se palmový olej vyskytuje. Na závěr v diskuzi vyjádří svůj názor na tuto problematiku.
Pro realizaci tohoto programu je třeba zajistit dataprojektor.

Cíle:
• Žáci popíší vliv pěstování palmy olejné na tropické deštné lesy a místní obyvatele.
• Žáci sami dohledají, v jakých výrobcích se palmový olej nachází.
• Žáci na základě získaných informací vyjádří svůj názor na danou problematiku.

RVP ZV: Výchova k občanství (Mezinárodní vztahy, globální svět), Přírodopis (Biologie rostlin, Základy ekologie), Zeměpis (Životní prostředí, Společenské a hospodářské prostředí)

60 Kč, 4 VH

mobilní program

Do Stromovky za stromy

I uprostřed Prahy najdeme přírodu…

Program žáky zavede do známého centra pražské zeleně – Královské obory (Stromovky). Žáci se během venkovního programu seznámí s funkcemi zeleně ve městech. Její význam si přiblížíme na konkrétním příkladu klimatické funkce. Žáci budou zkoumat, jak a proč se liší teplota a schopnost vázat vodu v různých prostředích.

Cíle:
• Žáci vyjmenují alespoň 5 funkcí zeleně.
• Žáci vysvětlí, jaký má zeleň vliv na mikroklima.
• Žáci zhodnotí význam zeleně ve městech.

RVP ZV: Přírodopis (Biologie rostlin, Základy ekologie, Praktické poznávání přírody)

60 Kč, 4VH

terénní program, Praha 7 – Stromovka, sraz: konečná stanice tramvaje Výstaviště Holešovice

Nezvaní hosté

Imigrace se netýká jenom lidí.

V programu se žáci blíže seznámí s vybranými zástupci invazních druhů rostlin i živočichů. Zjistí, jakým způsobem k invazím vlastně dochází, jak se různé organismy dostanou na druhý konec světa a proč se z obyčejné rostliny či zvířete stane invazní druh. Také se zaměří na to, jakým způsobem lze proti invazním druhům bojovat, a v neposlední řadě i to, jak takovým invazím předcházet.
Pro realizaci tohoto programu je třeba zajistit dataprojektor.

Cíle:
• Žáci uvedou alespoň 6 zástupců významných invazních druhů v ČR.
• Žáci popíší, jak invazní druhy ovlivňují biodiverzitu.
• Žáci vysvětlí, jak lze invazím předcházet a bojovat proti invazním druhům.

RVP ZV: Přírodopis (Biologie rostlin, Biologie živočichů, Základy ekologie), Zeměpis (Životní prostředí, Společenské a hospodářské prostředí)

4 VH, 60 Kč

mobilní program

Poručíme větru, dešti!

Ale bude nám to ku prospěchu i zítra?

Žáci se seznámí s tím, jak nejrůznější lidské aktivity ovlivňují vodní režim v krajině. Zjistí, jaké jsou důležité funkce přirozeně plynoucího toku a využívání okolní krajiny a následně zhodnotí přínosy a rizika umělé regulace a intenzivního využití půdy. Na sucho a povodně se podívají z různých úhlů pohledu a natočí o klíčových pojmech ve skupinách krátké reportáže. Na závěr vytvoří v modelové krajině stabilizující opatření zmenšující rizika velkých srážkových a teplotních výkyvů.

Cíle:
• Žáci popíší klíčové vlastnosti vodních toků a s nimi související krajiny.
• Žáci vysvětlí možná rizika i přínos regulace vodního toku a různé intenzity hospodaření v krajině.
• Žáci vytvoří návrh úprav konkrétního údolí řeky, aby co nejlépe čelila záplavám a zároveň si udržela i své další funkce.

RVP ZV: Výchova k občanství (Člověk ve společnosti), Přírodopis (Základy ekologie), Zeměpis (Česká republika, Společenské a hospodářské prostředí, Životní prostředí)

4 VH 60 Kč

mobilní program

 

Proměny Divoké Šárky

Co divokého se skrývá v Šárce a jak to chránit?

Žáci se seznámí s přírodní rezervací Divoká Šárka z mnoha úhlů pohledu. Důraz je kladen na geologický vývoj, rostlinná společenstva, údržbu chráněného území a historický vývoj a význam místa. Žáci zjistí, proč tato rezervace vznikla, jaké jsou hlavní předměty zdejší ochrany a proč se chrání. Na příkladu Šárky se naučí chápat význam krajiny v přírodním, kulturním i historickém kontextu a praktické dopady lidských zásahů.

Cíle:
• Žáci na příkladu Divoké Šárky vysvětlí přírodní i společenské významy krajiny.
• Žáci uvedou alespoň 2 důvody ochrany přírodních prvků místní krajiny.
• Žáci popíší, jak ovlivňuje utváření krajiny člověk a přirozený vývoj.

RVP ZV: Dějepis (Počátky lidské společnosti), Přírodopis (Biologie rostlin, Neživá příroda, Základy ekologie, Praktické poznávání přírody), Zeměpis (Životní prostředí, Společenské a hospodářské prostředí)

60 Kč, 4 VH

terénní program, Praha 6 – přírodní rezervace Divoká Šárka, sraz: konečná stanice tramvaje Divoká Šárka

Přírodní a domácí kosmetika

Udělejte radost sami sobě nebo překvapte své blízké originálním dárkem.

Žáci se seznámí s domácí výrobou přírodní kosmetiky a porovnají ji s klasickou kosmetikou a drogerií běžně dostupnou v obchodech. Zjistí, jaké suroviny lze využít, jaké jsou výhody nebo nevýhody jejich použití, sami si vyzkouší jeden výrobek udělat. Na závěr si kromě něj odnesou také další ozkoušené recepty na domácí kosmetiku.
K realizaci programu je potřeba kuchyňka.

Cíle:
• Žáci si vyrobí vlastní kosmetický výrobek.
• Žáci posoudí klady a zápory klasické a domácí či přírodní kosmetiky.

RVP ZV: Průřezové téma Environmentální výchova, Biologie (Biologie rostlin), Práce s drobným materiálem, Práce s technickým materiálem

3 VH, 100 Kč

mobilní program

S vodou jsme za vodou

Dá se znečištěná voda poznat na první pohled?

Žáci si venku na vybraném vodním tělese změří různé fyzikální a chemické parametry. Naloví si vodní živočichy a ty menší z nich budou pozorovat přenosným mikroskopem. Pomocí druhového složení živočichů a změřených parametrů pak určí čistotu dané vody. Poté si ujasní vztahy mezi jednotlivými vodními organismy, jejich význam a to, jak jsou ohroženy znečištěním vody.

Cíle:
• Žáci pracují s měřicími přístroji a lovícími pomůckami.
• Žáci určí znečištění vody na základě druhového složení vodních živočichů.
• Žáci uvedou vztahy mezi jednotlivými složkami vodního ekosystému.

RVP ZV: Fyzika (Látky a tělesa), Biologie (Praktické poznávání přírody, Základy ekologie), Zeměpis (Životní prostředí)

Mobilní program, terénní program, potok nebo vodní nádrž podle domluvy

60Kč, 4 VH

 

Život bez odpadu

Kolik toho po vás zbyde?

V programu se žáci seznámí s principy života bez odpadů (zero waste) a také s tím, co ke vzniku tohoto hnutí vedlo a proč je stále populárnější. Blíže poznají praktické aspekty minimalizace odpadů – různé specializované výrobky, možnosti některé věci vyrobit svépomocí či nakupovat bez obalu. Zároveň budou mít možnost si uvědomit a stanovit hranice vlastního pohodlí a sdílet své názory a zkušenosti se spolužáky. Na závěr programu si v tematické dílně vyrobí tašku na nákup s vlastním motivem.

Cíle:
• Žáci vysvětlí, co znamená zero waste a proč vzniklo.
• Žáci zhodnotí klady a zápory klasického a „zero waste“ přístupu.
• Žáci si vyrobí tašku s vlastním motivem.

RVP G: Geografie (Životní prostředí), Občanský a společenskovědní základ (Mezinárodní vztahy, globální svět)

2 VH, 40 Kč nebo s tematickou dílnou 3 VH, 100 Kč

mobilní program, program s dílnou

 

 1. – 2. ročník SŠ

Cena palmového oleje

Je palmový olej opravdové zlo nebo jen mediální bublina?

Studenti se v programu seznámí s palmovým olejem, jeho vlastnostmi a prozkoumají, jaký vliv má pěstování palmy olejné na tropické deštné lesy a místní obyvatele. To si vyzkouší v simulační hře. Průzkumem obalů zjistí, ve kterých výrobcích se palmový olej vyskytuje. Na závěr v diskuzi vyjádří svůj názor na tuto problematiku.
Pro realizaci tohoto programu je třeba zajistit dataprojektor.

Cíle:
• Studenti popíší vliv pěstování palmy olejné na tropické deštné lesy a místní obyvatele.
• Studenti sami dohledají, v jakých výrobcích se palmový olej nachází.
• Studenti na základě získaných informací vyjádří svůj názor na danou problematiku.

RVP ZV: Výchova k občanství (Mezinárodní vztahy, globální svět), Přírodopis (Biologie rostlin, Základy ekologie), Zeměpis (Životní prostředí, Společenské a hospodářské prostředí)

60 Kč, 4 VH

mobilní program

Nezvaní hosté

Imigrace se netýká jenom lidí.

V programu se studenti blíže seznámí s vybranými zástupci invazních druhů rostlin i živočichů. Zjistí, jakým způsobem k invazím vlastně dochází, jak se různé organismy dostanou na druhý konec světa a proč se z obyčejné rostliny či zvířete stane invazní druh. Také se zaměří na to, jakým způsobem lze proti invazním druhům bojovat, a v neposlední řadě i to, jak takovým invazím předcházet.
Pro realizaci tohoto programu je třeba zajistit dataprojektor.

Cíle:
• Studenti uvedou alespoň 6 zástupců významných invazních druhů v ČR.
• Studenti popíší, jak invazní druhy ovlivňují biodiverzitu.
• Studenti vysvětlí, jak lze invazím předcházet a bojovat proti invazním druhům.

RVP ZV: Přírodopis (Biologie rostlin, Biologie živočichů, Základy ekologie), Zeměpis (Životní prostředí, Společenské a hospodářské prostředí)

4 VH, 60 Kč

mobilní program

Přírodní a domácí kosmetika

Udělejte radost sami sobě nebo překvapte své blízké originálním dárkem.

Studenti se seznámí s domácí výrobou přírodní kosmetiky a porovnají ji s klasickou kosmetikou a drogerií běžně dostupnou v obchodech. Zjistí, jaké suroviny lze využít, jaké jsou výhody nebo nevýhody jejich použití, sami si vyzkouší jeden výrobek udělat. Na závěr si kromě něj odnesou také další ozkoušené recepty na domácí kosmetiku.
K realizaci programu je potřeba kuchyňka.

Cíle:
• Studenti si vyrobí vlastní kosmetický výrobek.
• Studenti posoudí klady a zápory klasické a domácí či přírodní kosmetiky.

RVP ZV: Průřezové téma Environmentální výchova, Biologie (Biologie rostlin), Práce s drobným materiálem, Práce s technickým materiálem

3 VH, 100 Kč

mobilní program

Život bez odpadu

Kolik toho po vás zbyde?

V programu se studenti seznámí s principy života bez odpadů (zero waste) a také s tím, co ke vzniku tohoto hnutí vedlo a proč je stále populárnější. Blíže poznají praktické aspekty minimalizace odpadů – různé specializované výrobky, možnosti některé věci vyrobit svépomocí či nakupovat bez obalu. Zároveň budou mít možnost si uvědomit a stanovit hranice vlastního pohodlí a sdílet své názory a zkušenosti se spolužáky. Na závěr programu si v tematické dílně vyrobí tašku na nákup s vlastním motivem.

Cíle:
• Studenti vysvětlí, co znamená zero waste a proč vzniklo.
• Studenti zhodnotí klady a zápory klasického a „zero waste“ přístupu.
• Studenti si vyrobí tašku s vlastním motivem.

RVP G: Geografie (Životní prostředí), Občanský a společenskovědní základ (Mezinárodní vztahy, globální svět)

2 VH, 40 Kč nebo s tematickou dílnou 3 VH, 100 Kč

mobilní program, program s dílnou

 


Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí

SFZP_CMYK_NEW mžp